Adatvédelmi szabályzat

 

1. Bevezetés, a Szabályzat célja, az Adatkezelő

1. A jelen Szabályzat célja, hogy biztosítsa a randiguru.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználói számára magánszférájuk tiszteletben tartását, ennek érdekében pedig meghatározza a felhasználók adatainak gépi feldolgozása során az adatok kezelésére vonatkozó alapvető rendelkezéseket.

2. Az adatkezelés jogalapja, célja, alapelvei

1. A Weboldalon az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. §-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
2. A felhasználó részéről a Weboldal Felhasználási Feltételeinek, valamint az annak mellékletét képező jelen Szabályzatnak elfogadása – mint önkéntes hozzájárulás – a Weboldalra történő regisztráció feltétele.
3. Az adatkezelés célja a Weboldalon a felhasználók jogosultságának (regisztrációjának) azonosítása és a jogosult (regisztrált) felhasználók számára társkeresési és kapcsolatteremtési célú, belső online közösségi szolgáltatás létrehozása és működtetése.
4. Az Adatkezelő a felhasználók által megadott adatokat tisztességesen és a jogszabályok keretei között, a 3. pontban meghatározott célra, azzal arányban álló módon tárolja és kezeli, azokat a céltól eltérően nem használja fel. Amennyiben az Adatkezelő az adatokat az adatfelvétel eredeti céljától eltérő célra kívánja felhasználni, köteles erről az érintett felhasználókat tájékoztatni, és azok előzetes, kifejezett hozzájárulását beszerezni, továbbá lehetőséget biztosítani az érintett felhasználók számára, hogy az eredeti céltól eltérő felhasználást megtiltsák.

3. A kezelt személyes adatok köre

1. A Weboldal vonatkozásában személyes adatnak minősül a felhasználói adatlapon megadott, illetőleg a rendszer által ott feltüntetett valamennyi információ, továbbá minden olyan, a felhasználók számára elérhető adat, amelyből az azt szolgáltató felhasználó személyére vonatkozó egyértelmű következtetés vonható le. A személyes adatok forrásai, típusai:
a) a felhasználó által kötelezően megadandó adatok; b) a felhasználó döntése alapján a felhasználói adatlapon megadott adatok. c) a felhasználó önkéntes tevékenységének következtében az adatlapon megjelenő adatok. d) a felhasználó döntése alapján egyéb közösségi tevékenységhez kapcsolódó adatok. e) a rendszer által feltüntetett egyéb, a felhasználóra vonatkozó adatok.

2. Nem tartoznak a személyes adatok körébe a technikai vagy statisztikai okból vagy célból tárolt adatok. Ilyennek minősülnek különösen:
a) a felhasználóval kapcsolatos adatbázis-sorok belső azonosítói; b) a fájlnevek; c) a biztonsági kódok; d) a 4. pont 5-6 alpontjaiban meghatározott adatok; e) a látogatók Weboldalon végzett műveletei során keletkező egyéb mellékadatok.
3. A technikai vagy statisztikai okból vagy célból tárolt adatokat és a belőlük származó következtetéseket az Adatkezelő a rendszer hatékony működése érdekében a jogszabályi keretek között szabadon felhasználhatja.


4. Az adatok kezelése


1. Jelen Szabályzat elfogadásával a felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a felhasználó által a Weboldalon megadott, az adatlapon elérhető adatokat, valamint a Weboldalra feltöltött képeket az Adatkezelő más felhasználók számára elérhetővé tegye azzal a céllal, hogy a felhasználók egymással kapcsolatot teremthessenek.
2. Az Adatkezelő szülői vagy törvényes képviselői beleegyezés nélkül nem gyűjt és nem kezel 16 éven aluli személyről személyes adatokat. Ilyen személyről adat kizárólag a szülő, illetve a törvényes képviselő kifejezett előzetes hozzájárulásával gyűjthető, illetve kezelhető.
3. Az Adatkezelő az 1. pontban meghatározott eseten kívül személyes adatokat harmadik személynek csak a felhasználó előzetes, tájékozott és kifejezett hozzájárulása esetén adhat át. Ez a korlátozás nem vonatkozik a jogszabály alapján kötelező adatszolgáltatásra, illetve adattovábbításra. Az Adatkezelő ilyen esetekben haladéktalanul tájékoztatja az érintett felhasználót az adatszolgáltatás, illetve az adattovábbítás tényéről.
4. Adatkezelő a felhasználói adatokat közvetlen üzletszerzésre vagy direkt marketing célra kizárólag a felhasználó kifejezett és előzetes hozzájárulásával használhatja fel. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azon üzenetekre, amelyek a felhasználóknak a Weboldallal kapcsolatos tájékoztatása céljával kerülnek elküldésre. A felhasználók által megadott adatokat az Adatkezelő statisztikai célokra felhasználhatja.
5. A Weboldal automatikusan regisztrálja a látogatók, illetve a felhasználók IP-címét és látogatás időpontját. Ezeket az adatokat az Adatkezelő kizárólag összesített és feldolgozott formában, a szolgáltatás minőségének javítása érdekében, továbbá statisztikai célokra használja fel, ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.
6. A Weboldal egyedi azonosítót (cookie) helyez el a látogatók, illetve a felhasználók számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, ettől eltérő célra az Adatkezelő nem veszi őket igénybe. A cookie-k használata a felhasználó által megtiltható, ebben az esetben azonban a felhasználó viseli annak kockázatát, hogy a szolgáltatás nem vagy nem teljes funkcionalitással működik.
7.Amennyiben valamely felhasználó jogellenesen vagy megtévesztően használ személyes adatot, vagy a felhasználói státuszával összefüggésben bármely módon jogsértést valósít meg, illetve személyes adattal egyéb módon visszaél, az Adatkezelő jogosult a visszaélés vagy jogellenes magatartás tudomására jutásakor a felhasználó e-mailben történő értesítése mellett a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatot is törölni. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, amennyiben az Adatkezelőt jogszabály kötelezi az érintett adat megőrzésére.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése


1. Az Adatkezelő a felhasználó személyes adatait mindaddig tárolja, amíg a felhasználó tagja a Weboldalnak, azaz adatlapját nem törli, illetve személyes adatainak törlését nem kéri.
2. A felhasználó személyes adatainak törlése esetén az adatbázisból a felhasználó személyével összefüggésbe hozható információk helyreállíthatatlanul eltűnnek, a járulékos technikai adatok pedig a felhasználó személyének azonosítására alkalmatlan formában, kizárólag a rendszer további működése szempontjából szükséges módon és mértékben maradnak fenn.

6. Az adatok tárolása és biztonsága


1. Az adatok tárolását az Adatkezelő saját tulajdonú vagy bérelt szerveren végzi, a jogszabályoknak megfelelő módon.
2. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok biztonságban legyenek, továbbá megakadályozzák azok megsérülését, megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, megváltoztatását vagy nyilvánosságra hozatalát. Az Adatkezelő köteles továbbá minden olyan harmadik személyt, akinek az adatokat továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívni e kötelezettségek teljesítésére.
3. Az Adatkezelő kizárja a felelősségét az elháríthatatlan események következtében az adatokban bekövetkező károsodásért, illetve az adatok ily módon történő nyilvánosságra kerüléséért (vis maior).

7. A felhasználó jogai


A felhasználó:
a) jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől adatai kezeléséről; b) kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését; c) a b) pont szerinti műveleteket a Weboldalon maga is elvégezheti; d)jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

8. Vegyes és záró rendelkezések


1. Szabályzat módosítása
randiguru.hu fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot a jogszabályokkal összhangban részben vagy egészben bármikor módosítsa. A módosítások – amennyiben erre vonatkozó külön határidőt nem közöl – a weboldalon való közzétételtől számított 30 napon belül lépnek hatályba.
Azon felhasználókra, akik már az új vagy módosított feltételek elfogadásával regisztrálnak, illetőleg az oldalon belül egyértelműen jelzik, hogy elfogadják a változtatásokat, az elfogadás időpontjától kezdve érvényesek a rendelkezések.

2. A jelen Szabályzat 2015.09.15.-én lép hatályba.